Regulamin Programu "Zarombiści"


I. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej.

1.1. Organizator - Zarombiści sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Kraszewskiego 3, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000395393, NIP 697-23-03-091, REGON 301911792, kapitał zakładowy 5.000 zł;

1.2 Partner Programu - podmiot, którego wybrane produkty objęte są Programem. Informacja o Partnerach Programu aktualnie uczestniczących w Programie dostępna jest na stronie internetowej www.zarombisci.pl

1.3. Koordynator Programu - Avantis S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 16, kod pocztowy 00-103, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000253675;

1.4. Program – Program lojalnościowy „zarombisci.pl”;

1.5. Produkty objęte Programem – produkty, których aktualny wykaz dostępny jest na stronie internetowej www.zarombisci.pl

1.6. Sprzedawca – osoba fizyczna, która oferuje i zbywa Produkty objęte Programem w celu ich zainstalowania/użytkowania przez nabywcę. Sprzedawcą w rozumieniu Regulaminu Programu nie jest osoba fizyczna, która zbywa produkty objęte Programem w celu dalszego zbycia tych produktów przez nabywcę.

1.7. Instalator – osoba fizyczna wykonująca prace instalacyjne z wykorzystaniem produktów objętych Programem.

1.8. Projektant - osoba fizyczna, twórca lub współtwórca projektów instalacji z wykorzystaniem produktów objętych Programem.

1.9. Inwestor – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która wykorzysta produkty objęte Programem do realizacji inwestycji.

1.10. Uczestnik – podmiot, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie przystąpił do Programu.

1.11. Uczestnik-Sprzedawca – Sprzedawca, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie przystąpił do Programu.

1.12. Uczestnik-Instalator – Instalator, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie przystąpił do Programu.

1.13. Uczestnik-Projektant – Projektant, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie przystąpił do Programu.

1.14. Kupon – dokument zawierający unikalny Kod ukryty pod zdrapką znajdujący się wewnątrz opakowania zakupionego/zbytego Produktu objętego Programem, uprawniający do uczestnictwa w Programie.

1.15. Kupon dla Sprzedawcy – Kupon przeznaczony dla Sprzedawcy, znajdujący się wewnątrz opakowania zbytego Produktu objętego Programem, zawierający unikalny Kod ukryty pod zdrapką, uprawniający Sprzedawcę do uczestnictwa w Programie.

1.16. Kupon dla Instalatora - Kupon przeznaczony dla Instalatora, znajdujący się wewnątrz opakowania zakupionego Produktu objętego Programem, zawierający unikalny Kod ukryty pod zdrapką, uprawniający Instalatora do uczestnictwa w Programie.

1.17. Kod – unikalny alfanumeryczny ciąg znaków ukryty pod zdrapką na Kuponie.

1.18. Inwestycja – każda forma wykorzystania Produktu objętego Programem przez Inwestora.

1.19. Projekt - projekt stworzony lub współtworzony przez Uczestnika-Projektanta przeznaczony do realizacji inwestycji, który w zestawieniu materiałowym ma wyszczególniony Produkt objęty Programem. Rejestracji w Programie podlegają tylko te projekty, których termin realizacji jest późniejszy niż termin rejestracji projektu w Programie.

1.20. Rejestracja projektu – formularz umożliwiający zarejestrowanie Projektu w Programie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.21. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.22. Punkty Programowe – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom-Projektantom za każdy zarejestrowany w Projekcie Produkt objęty Programem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.23. Punkty Nagrodowe – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom-Projektantom za każdy faktycznie wykorzystany do realizacji inwestycji przez Inwestora Produkt objęty Programem zarejestrowany przez Uczestnika-Projektanta w Programie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.24. Punkty Wirtualne – jednostki rozliczeniowe przyznawane Uczestnikom za czynności opisane w serwisie www.zarombisci.pl nie podlegające bezpośredniej wymianie na nagrody dostępne w Katalogu Nagród.

1.25. Przelicznik punktowy – liczba punktów przyznawana za zakup, zbycie lub wykorzystanie do realizacji inwestycji danego Produktu objętego Programem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Aktualny Przelicznik Punktowy jest dostępny w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.zarombisci.pl.

1.26. Saldo Punktowe – liczba Punktów, które Uczestnik-Instalator zebrał z tytułu zakupu produktów objętych Programem a Uczestnik-Sprzedawca z tytułu zbycia produktów objętych Programem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.27. Saldo Punktów Programowych – liczba Punktów Programowych, które Uczestnik-Projektant zebrał z tytułu rejestracji produktów objętych Programem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.28. Saldo Punktów Nagrodowych – liczba Punktów Nagrodowych, które Uczestnik-Projektant otrzymał z tytułu faktycznego wykorzystania produktów objętych Programem do realizacji Inwestycji przez Inwestora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.29. Konto – służy identyfikacji Uczestnika oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestnika.

1.30. Profil Uczestnika – formularz zawierający dane Uczestnika Programu.

1.31. Katalog Nagród – dokument określający listę Nagród oferowanych w Programie. Aktualny Katalog Nagród Programu jest dostępny na www.zarombisci.pl

1.32. Nagroda – każda korzyść w formie rzeczowej lub w formie usługi przewidziana w Katalogu Nagród Programu.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Organizatorem Programu „zarombisci.pl” jest Zarombiści Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Kraszewskiego 3, kod pocztowy 64-100, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000395393, NIP 697-23-03-091, REGON 301911792

2.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

2.3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.4. Program trwa do jego zakończenia przez Organizatora. O terminie zakończenia programu jego Uczestnicy zostaną poinformowani z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.

2.5. Program ma na celu nagradzanie Uczestników-Instalatorów, którzy dokonują zakupu Produktów objętych Programem, Uczestników-Sprzedawców, którzy dokonują zbycia produktów objętych Programem oraz Uczestników-Projektantów, którzy tworzą lub współtworzą projekty z wykorzystaniem produktów objętych Programem.

2.6. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje, przystępując do Programu.

III. Uczestnicy Programu

3.1. Uczestnikami Programu mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące Instalatorem, Sprzedawcą bądź Projektantem w rozumieniu niniejszego Regulaminu, posiadające pełną lub częściową zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy posiadający taki adres. W przypadku częściowej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

3.2. Jedna i ta sama osoba nie może być jednocześnie Instalatorem, Sprzedawcą i Projektantem w rozumieniu niniejszego Regulaminu, czyli Uczestnik-Instalator nie może być jednocześnie Uczestnikiem-Sprzedawcą lub Uczestnikiem-Projektantem, podobnie Uczestnik-Sprzedawca nie może być równocześnie Uczestnikiem-Instalatorem lub Uczestnikiem-Projektantem oraz Uczestnik-Projektant nie może być równocześnie Uczestnikiem-Instalatorem lub Uczestnikiem-Sprzedawcą.

3.3. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora,Koordynatora oraz Partnerów Programu, ani też członkowie ich rodzin, tj. wstępni i zstępni oraz powinowaci, pierwszego stopnia, a także rodzeństwo i małżonkowie.

IV. Warunki uczestnictwa w Programie

4.1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest:
a) w przypadku Uczestnika-Instalatora, dokonanie zakupu Produktu objętego Programem;
b) w przypadku Uczestnika-Sprzedawcy, dokonanie zbycia Produktu objętego Programem, w celu zainstalowania/użytkowania w/w produktu przez nabywcę;
c) w przypadku Uczestnika-Projektanta, stworzenie lub współtworzenie Projektu przeznaczonego do realizacji Inwestycji, który w zestawieniu materiałowym ma wyszczególnione produkty objęte Programem;

4.2. Uczestnik może przystąpić do Programu dokonując rejestracji na stronie internetowej www.zarombisci.pl. Uczestnik-Instalator i Uczestnik-Sprzedawca może także przystąpić do Programu po rejestracji pierwszego Kodu wysłanego SMSem.

4.3. Przystąpienie do Programu poprzez rejestrację Kodu wysłanego SMSem:
a) Uczestnik-Instalator potwierdza dokonanie zakupu Produktu objętego Programem poprzez zarejestrowanie Kodu ukrytego pod zdrapką na Kuponie dla Instalatora, a Uczestnik-Sprzedawca potwierdza dokonanie zbycia Produktu objętego Programem, w celu zainstalowania/użytkowania w/w produktu przez nabywcę poprzez zarejestrowanie Kodu ukrytego pod zdrapką na Kuponie dla Sprzedawcy, SMSem na nr 70700 (koszt wysłania SMSa: 0,50zł netto / 0,62zł z VAT), zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VI niniejszego Regulaminu;

b) pełna rejestracja Uczestnika-Instalatora i Uczestnika-Sprzedawcy może nastąpić według zasad opisanych w punkcie 4.4 niniejszego regulaminu

c) pełna rejestracja Uczestnika-Instalatora i Uczestnika-Sprzedawcy może nastąpić również poprzez telefoniczne wypełnienie Profilu Uczestnika za pośrednictwem teleankietera, który nawiązuje połączenie telefoniczne z numerem telefonu, z którego po raz pierwszy został wysyłany SMSem Kod na numer 70700. Podczas rozmowy telefonicznej teleankieter pobiera od Uczestnika zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.), jednocześnie informując Uczestnika o przysługujących mu uprawnieniach wynikających z w/w ustaw. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ze względu na istotę Programu, brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia uczestnictwo w Programie. Uczestnicy Programu mają prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

4.4. Przystąpienie do Programu poprzez rejestrację na stronie internetowej www.zarombisci.pl.
Pełna rejestracja Uczestnika następuje poprzez wypełnienie Profilu Uczestnika za pośrednictwem strony internetowej www.zarombisci.pl. Podczas rejestracji od Uczestnika pobierana jest zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.8.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.), z jednoczesnym poinformowaniem Uczestnika o przysługujących mu uprawnieniach wynikających z w/w ustaw. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ze względu na istotę Programu, brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia uczestnictwo w Programie. Uczestnicy Programu mają prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

4.5. Wypełniając swój Profil, Uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, profil zawodowy (Instalator/Sprzedawca/Projektant), hasło, nr telefonu komórkowego.

4.6. Profil Uczestnika, który nie zawiera wszystkich danych, o których mowa w pkt. 4.5. niniejszego Regulaminu uznaje się za nieprawidłowy i nie zostanie on przyjęty przez Organizatora, tym samym nie będzie możliwe przystąpienie do Programu.

4.7. W przypadku jakichkolwiek zmian danych wskazanych w Profilu Uczestnika, Uczestnik powinien powiadomić o tym Organizatora pisemnie na adres siedziby Organizatora lub dokonać odpowiednich korekt w Profilu Uczestnika poprzez stronę internetową www.zarombisci.pl. Brak poinformowania Organizatora o zmianie numeru telefonu komórkowego skutkuje brakiem możliwości rejestracji Kodów poprzez wysłanie wiadomości SMS z nowego numeru telefonu.

4.8. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Programu w całości i zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.

4.9. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

4.10. Administratorem danych Uczestnika zawartych w Profilu Uczestnika jest Organizator.

4.11. Organizator będzie przetwarzać podane przez Uczestnika dane osobowe zawarte w Profilu Uczestnika i objęte zgodą Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych dla celów Programu, w tym może udostępniać je, w całości lub części, Koordynatorowi Programu, jednakże wyłącznie w celu obsługi Programu. Ponadto Organizator może przetwarzać te dane także w przyszłości dla celów marketingowych dotyczących własnych produktów i usług, a także udostępniać je podmiotom współdziałającym z Organizatorem w organizowaniu akcji promocyjnych i marketingowych oraz podmiotom powiązanym kapitałowo z Organizatorem, pod warunkiem wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody na takie działania. Aktualna lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym dostępna jest na stronie internetowej www.zarombisci.pl.

4.12 Każdy Uczestnik ma prawo do żądania wglądu, poprawienia lub usunięcia jego danych osobowych.

V. Konto Uczestnika

5.1. Konto służy identyfikacji Uczestnika oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestnika.

5.2. Każde Konto posiada indywidualny login, hasło dostępu, Saldo Punktowe oraz Profil Uczestnika przypisane konkretnemu Uczestnikowi Programu.

5.3. Za login uznaje się adres e-mail lub numer telefonu komórkowego wskazany w Profilu Uczestnika.

5.4. Każde Konto może posiadać tylko jeden login.

5.5. Uczestnik ma pełen dostęp do swojego Konta, a w szczególności do danych zawartych w Profilu Uczestnika łącznie z ich edycją, poprzez stronę internetową www.zarombisci.pl

5.6. Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto.

5.7. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika Punktów ze swojego Konta na Konto innego Uczestnika.

VI. Rejestracja Kodów przez Uczestnika-Instalatora i Uczestnika-Sprzedawcę

6.1. Każdy Uczestnik-Instalator może zakupić dowolną ilość Produktów objętych Programem i w związku z tym rejestrować dowolną liczbę Kodów, które znajdzie ukryte pod zdrapką na Kuponach dla Instalatora znajdujących się wewnątrz opakowań nabytych przez niego Produktów objętych Programem.

6.2. Każdy Uczestnik-Sprzedawca może zbywać dowolną ilość Produktów objętych Programem w celu zainstalowania/użytkowania w/w produktów przez nabywcę i w związku z tym rejestrować dowolną liczbę Kodów, które znajdzie ukryte pod zdrapką na Kuponach dla Sprzedawcy znajdujących się wewnątrz opakowań sprzedanych przez niego Produktów objętych Programem.

6.3. Uczestnik może zarejestrować Kod wysyłając go SMSem, wyłącznie z telefonu komórkowego, którego numer podał Organizatorowi do wiadomości, na numer 70700 (koszt wysłania SMSa: 0,50zł netto / 0,62zł z VAT) lub poprzez stronę internetową www.zarombisci.pl

6.4. Jednorazowo przez SMS i stronę internetową www.zarombisci.pl można zarejestrować maksymalnie 5 kodów.

6.5. Każde prawidłowe zarejestrowanie kodu skutkuje doładowaniem Salda Punktowego Uczestnika zgodnie z obowiązującym w dniu zarejestrowania Kodu Przelicznikiem Punktowym.

6.6. Zasady rejestracji Kodu poprzez SMS:
a) w przypadku rejestracji Kodu za pomocą SMSa Konto Uczestnika, którego Saldo Punktowe zostanie doładowane Punktami za zarejestrowany Kod, jest identyfikowane poprzez nr telefonu, z którego został wysłany SMS z kodem. SMSy wysłane z Internetu nie będą brane pod uwagę;
b) w przypadku rejestracji tylko jednego Kodu jednym SMSem, w treści SMSa należy wpisać alfanumeryczny Kod ukryty pod zdrapką na Kuponie, znajdującym się wewnątrz opakowania Produktu objętego Programem, np. INS.12HG5B lub SP.4RFC7A
c) w przypadku rejestracji kilku Kodów jednym SMSem, w treści SMSa należy wpisać alfanumeryczne Kody ukryte pod zdrapką na Kuponach, znajdujących się wewnątrz opakowań produktów objętych Programem, rozdzielając je kropką, np. INS.12HG5B.INS.12ZW3A.INS.15TG8B
d) w sytuacji, gdy system obsługujący SMSy przysyłane przez Uczestników na nr 70700 nie będzie w stanie zinterpretować informacji zawartej w treści danego SMSa, Uczestnik otrzyma wiadomość zwrotną z prośbą o sprawdzenie treści przesłanego SMSa oraz o ponowną próbę jego wysłania;
e) po każdym prawidłowym zarejestrowaniu Kodu za pomocą SMSa Uczestnik otrzyma SMS zwrotny z informacją o aktualnym Saldzie Punktowym.

6.7. Zasady rejestracji Kodu poprzez stronę internetową www.zarombisci.pl:
a) w przypadku rejestracji Kodu poprzez stronę internetową www.zarombisci.pl, Konto Uczestnika, którego Saldo Punktowe zostanie doładowane Punktami za zarejestrowany Kod, jest identyfikowane poprzez login oraz hasło dostępu;
b) w przypadku rejestracji tylko jednego Kodu, w polu przeznaczonym do rejestracji Kodu należy wpisać alfanumeryczny Kod ukryty pod zdrapką na Kuponie, znajdującym się wewnątrz opakowania Produktu objętego Programem np. INS.12HG5B lub SP.4RFC7A
c) w przypadku rejestracji kilku Kodów, w polu przeznaczonym do rejestracji Kodu należy wpisać Kody ukryte pod zdrapką na Kuponach, znajdujących się wewnątrz opakowań produktów objętych Programem, rozdzielając je kropką, np. INS.12HG5B.INS.12ZW3A.INS.15TG8B
d) w sytuacji, gdy system obsługujący rejestrację Kodów poprzez stronę internetową www.zarombisci.pl nie będzie w stanie zinterpretować treści informacji wprowadzonej przez Uczestnika w polu przeznaczonym do rejestracji Kodu, Uczestnik otrzyma poprzez stronę internetową www.zarombisci.pl automatyczną wiadomość zwrotną z prośbą o sprawdzenie treści wprowadzanej informacji oraz o ponowną próbę jej wprowadzenia.

VIII. Rejestracja Projektu przez Uczestnika-Projektanta

7.1. Każdy Uczestnik-Projektant może rejestrować na jednym formularzu Rejestracji Projektu dowolną ilość Produktów objętych Programem wykorzystanych tylko w jednym Projekcie. Dopuszczalne jest przesyłanie kilku formularzy Rejestracji Projektu zgłaszając Produkty wykorzystane w jednym Projekcie.

7.2. Rejestracji w Programie podlegają tylko te Projekty, których termin realizacji jest późniejszy niż termin Rejestracji projektu w Programie.
Rejestracja powinna być dokonana po przekazaniu Projektu Inwestorowi lub innej osobie zamawiającej Projekt.

7.3. Rejestracji w Programie podlegają tylko te Projekty, które nie są rozliczane w oparciu o "Umowę o nadzorze autorskim" zawartą między producentem Produktu objętego Programem a Uczestnikiem.

7.4. Uczestnik-Projektant Rejestruje projekt poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.zarombisci.pl

7.5. Każda prawidłowa Rejestracja projektu skutkuje doładowaniem Salda Punktów Programowych Uczestnika-Projektanta zgodnie z obowiązującym w dniu zarejestrowania Projektu Przelicznikiem Punktowym.

7.6. Zasady Rejestracji projektu:
a) Uczestnik-Projektant pobiera formularz Rejestracji projektu dostępny na stronie internetowej www.zarombisci.pl, wypełnia go a następnie przesyła na e-mail wskazany przez Organizatora;
b) po każdej prawidłowej Rejestracji projektu Uczestnik otrzyma mailowo, w terminie 30 dni informację zwrotną, potwierdzającą prawidłową rejestrację projektu oraz informację o ilości przyznanych przez Organizatora Programu Punktów programowych należnych za Rejestrację projektu.

7.7. Zasady potwierdzenia realizacji projektu:
a) Uczestnik-Projektant potwierdza realizację projektu poprzez przesłanie stosownej informacji na e-mail wskazany przez Organizatora;
b) po każdym prawidłowym potwierdzeniu realizacji projektu Organizator w terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia realizacji projektu przez Uczestnika-Projektanta ma obowiązek zatwierdzić realizację projektu;
c) o potwierdzeniu przez Organizatora informacji o faktycznym wykorzystaniu Produktu objętego Programem w Inwestycji, Uczestnik-Projektant zostanie poinformowany mailowo. Punkty Programowe zgromadzone na Koncie Uczestnika, należne za dany Projekt, przekształcają się w Punkty Nagrodowe w relacji 1:1.

7.8 . Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych, o których mowa w pkt. 7.6.a) oraz faktycznego wykorzystania Produktu objętego Programem w Inwestycji.

7.9. W przypadku zmian w Projekcie polegającym na wprowadzeniu do niego dodatkowych produktów lub usunięciu z niego zarejestrowanych Produktów objętych Programem należy skontaktować się z Organizatorem celem wprowadzenia odpowiednich zmian. Wprowadzenie zmian jest warunkiem przyznania dodatkowych Punktów Programowych.

VIII. Gromadzenie Punktów w Programie

8.1. Uczestnik zbiera Punkty na zasadach określonych niniejszym Regulaminem od momentu przystąpienia do Programu.

8.2. Uczestnik-Instalator otrzymuje Punkty za każdy zakup Produktu objętego Programem przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

8.3. W celu otrzymania Punktów za dokonany zakup (doładowanie Salda Punktowego) Uczestnik-Instalator jest zobowiązany potwierdzić dokonanie zakupu Produktu objętego Programem poprzez zarejestrowanie Kodu ukrytego pod zdrapką na Kuponie dla Instalatora, znajdującego się wewnątrz opakowania zakupionego Produktu objętego Programem, na zasadach określonych w rozdziale VI Niniejszego Regulaminu.

8.4. Uczestnik-Sprzedawca otrzymuje Punkty za każde zbycie Produktu objętego Programem, w celu zainstalowania/użytkowania w/w produktu przez nabywcę, przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

8.5. W celu otrzymania Punktów za dokonane zbycie (doładowanie Salda Punktowego) Uczestnik – Sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić dokonanie zbycia Produktu objętego Programem poprzez zarejestrowanie Kodu ukrytego pod zdrapką na Kuponie dla Sprzedawcy, znajdującym się wewnątrz opakowania sprzedanego Produktu objętego Programem, na zasadach określonych w rozdziale VI niniejszego Regulaminu.

8.6. Uczestnik-Projektant otrzymuje Punkty Programowe za każdy zarejestrowany w Projekcie Produkt objęty Programem przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

8.7. W celu otrzymania Punktów Programowych (doładowania Salda punktów Programowych) Uczestnik-Projektant jest zobowiązany potwierdzić umieszczenie w stworzonym lub współtworzonym przez Uczestnika Projekcie Produktu objętego Programem poprzez Rejestrację projektu na zasadach określonych w rozdziale VII niniejszego Regulaminu.

8.8. Uczestnik-Projektant otrzymuje Punkty Nagrodowe za każdy faktycznie wykorzystany do realizacji inwestycji przez Inwestora Produkt objęty Programem, zarejestrowany przez Uczestnika-Projektanta w Programie przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

8.9. W celu otrzymania Punktów Nagrodowych (doładowania Salda punktów nagrodowych) Uczestnik-Projektant jest zobowiązany poinformować Organizatora Programu o wykorzystaniu Produktu objętego Programem w Inwestycji poprzez potwierdzenie realizacji projektu na zasadach określonych w rozdziale VII niniejszego Regulaminu.

8.10. Punkty zgromadzone przez Uczestnika zachowują ważność przez okres 2 lat, licząc od daty ich przyznania. Przez okres 2 lat od daty przyznania punktów Uczestnik jest zobowiązany wykorzystać Punkty poprzez wymianę ich na Nagrody. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na Nagrody, tracą ważność i są automatycznie usuwane z Salda Punktowego Uczestnika. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Organizatora.

8.11. W przypadku rozszerzenia możliwości zbierania Punktów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Organizator poinformuje o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.zarombisci.pl

8.12. Organizator ma prawo przyznawania Uczestnikom Programu Punktów na zasadach ustalonych odrębnie..

8.13. Każdy uczestnik Programu może w każdym czasie sprawdzić stan swojego Salda Punktowego poprzez stronę internetową www.zarombisci.pl lub wysyłając SMS o treści: ZZZ.PUNKTY na nr 70700 (koszt wysłania SMSa: 0,50zł netto / 0,62zł z VAT)

8.14. Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

IX. Wymiana Punktów na Nagrody

9.1. Punkty mogą być wymienione przez Uczestników na Nagrody wskazane w obowiązującym w chwili wymiany Punktów Katalogu Nagród, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

9.2. Punkty Programowe nie mogą być wymienione przez Uczestnika-Projektanta na Nagrody.

9.3. Punkty przyznawane w Programie nie mogą być wymieniane na gotówkę. Uczestnikom nie przysługuje też prawo żądania innych Nagród o takiej samej wartości lub prawo cesji Nagrody na osobę trzecią.

9.7. Uczestnik może żądać wymiany Punktów zgromadzonych na swoim Koncie na Nagrodę, jeżeli zebrał wystarczającą liczbę Punktów, odpowiadającą co najmniej liczbie Punktów przypisanych danej Nagrodzie określonej w aktualnym Katalogu Nagród.

9.8. Wymiana Punktów na Nagrodę powoduje obniżenie Salda Punktowego Uczestnika-Instalatora lub Uczestnika-Sprzedawcy bądź Salda punktów nagrodowych Uczestnika-Projektanta o liczbę Punktów przypisanych danej Nagrodzie w Katalogu Nagród. Obniżenie Salda następuje z chwilą zamówienia Nagrody.

9.9. Uczestnik może zamówić nagrodę poprzez stronę internetową www.zarombisci.pl

9.10. Zasady zamawiania Nagród:
a) Konto Uczestnika, który chce wymienić Punkty na Nagrody, jest identyfikowane poprzez login oraz hasło dostępu;
b) Uczestnik potwierdza chęć zamówienia Nagrody poprzez kliknięcie przycisku zamów nagrodę, znajdującego się obok danej Nagrody w Katalogu Nagród.

9.11. Nagrody zostaną dostarczone pod adres wskazany przez Uczestnika w Profilu Uczestnika.

9.12. W przypadku doręczenia Nagrody pod adres Uczestnika wskazany przez niego w Profilu Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w chwili doręczenia. W przypadku uszkodzenia Nagrody lub niezgodności przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny, podpisany przez dostawcę Nagrody oraz Uczestnika. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni i w tym czasie Uczestnik otrzyma zamówioną Nagrodę lub zwrot Punktów odjętych w związku z zamówieniem Nagrody, która okazała się wadliwa. Przy czym postanowienia punktu niniejszego nie wiążą Uczestników będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

9.13. W przypadku Nagród, które zostały wydane Uczestnikowi wraz z gwarancją producenta, wady towaru powinny zostać zgłoszone bezpośrednio w punktach serwisowych producenta, wskazanych w gwarancji. Przy czym postanowienia punktu niniejszego nie wiążą Uczestników będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

9.14. Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania w każdym czasie Uczestnikom, za zebrane przez nich Punkty, Nagrody nie przewidziane w aktualnie obowiązującym Katalogu Nagród. O warunkach wymiany Punktów na Nagrody spoza Katalogu Nagród Organizator powiadomi Uczestników poprzez informacje zamieszczane na stronie internetowej www.zarombisci.pl

9.15. W przypadku, gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z otrzymaniem produktu przez Uczestnika Programu wiąże się obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, związanego z wartością Nagrody, Uczestnik Programu otrzymuje dodatkową nagrodę w kwocie odpowiadającej wartości należnego podatku. Kwota ta ulega automatycznie pobraniu przez Organizatora na poczet należnego podatku i zostaje odprowadzona do stosownego Urzędu Skarbowego. Uczestnik otrzymuje produkt wolny od dodatkowych obciążeń.

X. Odpowiedzialność Organizatora

10.1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przysługującej korzyści (Nagrody). Postanowienie to nie wiąże Uczestników będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

XI. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Programu

11.1. Reklamacje, co do przebiegu Programu (w szczególności dotyczące sposobu przyznawania Punktów oraz wymiany Punktów na Nagrody) a także co do jakości nagród mogą być zgłaszane przez Uczestników pisemnie na adres siedziby Organizatora.

11.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

11.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

11.4. Uczestnik o decyzji Organizatora w sprawie reklamacji zostanie powiadomiony pisemnie na adres wskazany w Profilu Uczestnika.

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, Katalogu Nagród oraz Przelicznika Punktowego, w dowolnym momencie w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, Katalogu Nagród lub Przeliczniku Punktowym będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na www.zarombisci.pl a w przypadku Uczestników będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego, z chwilą akceptacji przez nich zmian.

12.2. W chwili udostępnienia na www.zarombisci.pl nowego Katalogu Nagród, Przelicznika Punktowego lub innych informacji o zmianach wprowadzonych do Programu, poprzedni Katalog Nagród, Przelicznik Punktowy lub udostępniane w inny sposób informacje, których dotyczy zmiana, przestają obowiązywać, a w przypadku Uczestników będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego, z chwilą akceptacji przez nich zmian.

12.3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie przesłane na adres siedziby Organizatora. Skreślenie z bazy danych Uczestników Programu następuje niezwłocznie, po otrzymania w/w pisemnego oświadczenia przez Organizatora. Uczestnik rezygnujący z udziału w Programie może przed skreśleniem go z bazy danych Uczestników Programu wymienić posiadane Punkty stosownie do postanowień Regulaminu, o ile pozwala mu na to stan Salda Punktowego.

12.4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Organizator uprawniony jest do wykluczenia uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę (anulowanie) zebranych punktów oraz skreślenie z bazy danych Uczestników Programu. O fakcie wykluczenia z Programu Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej na adres wskazany w Profilu Uczestnika. Postanowienia niniejszego punktu nie wiążą Uczestników będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

12.5. Na potwierdzenie zakupów lub sprzedaży Produktów objętych Programem Uczestnik zobowiązany jest do przechowywania czytelnej kserokopii dowodu dokonania zakupu/sprzedaży w postaci oryginalnego lub czytelnej kserokopii wydruku z kasy fiskalnej bądź oryginalnej lub czytelnie skserowanej faktury VAT wystawionej na rzecz/przez Uczestnika Programu.

12.6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

12.7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Postanowienie to nie wiąże Uczestników będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

12.8. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zarombisci.pl